Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Στη Γερμανία αποκτάται τίτλος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Abitur) μετά από φοίτηση σε σχολείο επί δώδεκα σχολικά έτη. Παρέχει τη δυνατότητα σπουδών σε πανεπιστήμια και ανώτερα τεχνολογικά ιδρύματα.

Για πολίτες της Ε.Ε. ισχύει γενικότερα ότι θα πρέπει να διαθέτουν ένα απολυτήριο, το οποίο τους παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα τους. Επιπλέον θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς γνώσεις της γερμανικής γλώσσας.

Αναγνωρισμένα πτυχία ξένων γλωσσών είναι τα ακόλουθα:

DSH - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber / Εξετάσεις Γερμανικών για την Εισαγωγή Αλλοδαπών Υποψηφίων σε γερμανικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

TestDaF - Test Deutsch als Fremdsprache / Τεστ Γερμανικών ως ξένη γλώσσα)

Goethe-Zertifikat C2: GDS - Πτυχίο Γερμανικών του Ινστιτούτου Goethe

DSD - Πτυχίο γλωσσομάθειας της διαρκούς συνδιάσκεψης των υπουργών παιδείας, πολιτισμού και επιστημών (Kultusministerkonferenz) επίπεδο ΙΙ

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η πρόσβαση Ελλήνων υποψηφίων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας είναι δυνατή μόνον εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) είστε απόφοιτος ελληνικού λυκείου και κάτοχος απολυτηρίου λυκείου,

β) συμμετείχατε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και διαθέτετε πιστοποιητικό πρόσβασης και γενικό βαθμό πρόσβασης και

γ) ο γενικός βαθμός πρόσβασης είναι ανώτερος του 10.

Το απολυτήριο λυκείου από μόνο του δεν είναι επομένως επαρκές προσόν για την πρόσβαση στα γερμανικά πανεπιστήμια. Βασική προϋπόθεση είναι η συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Το ίδιο ισχύει και για τους απόφοιτους των ελληνικών λυκείων της Γερμανίας.

Ανάλογα με το έτος αποφοίτησής σας ή το είδος λυκείου που έχετε τελειώσει (γενικό, ενιαίο, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ελληνικό λύκειο της Γερμανίας, Γερμανική Σχολή Αθηνών ή Θεσσαλονίκης κλπ.) καθώς και την κατεύθυνση/ομάδα που επιλέξατε ενδεχομένως να υπάρχουν διαφορές στις προϋποθέσεις πρόσβασης όσον αφορά το κατώτατο όριο μορίων, το βαθμό πρόσβασης ή τα απαιτούμενα εξεταζόμενα μαθήματα. Στην τράπεζα δεδομένων anabin (https://anabin.kmk.org) της Κεντρικής Υπηρεσίας των Εκπαιδευτικών Συστημάτων του Εξωτερικού (ΖΑΒ) μπορείτε να βρείτε αναλυτικά όλες τις σχετικές πληροφορίες (Αναζἠτηση: “Schulabschlüsse mit Hochschulzugang“/“Griechenland“).

Αν κάποιος επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του στη Γερμανία, θα πρέπει να επιλέξει τον συγκεκριμένο κλάδο σπουδών και να έρθει σε επαφή με το εκάστοτε πανεπιστήμιο ή την ανώτερη σχολή για τις προϋποθέσεις εισαγωγής. Αν π.χ. κάποιος διαθέτει bachelor στη χημεία και θέλει να κάνει ένα γερμανικό μεταπτυχιακό (master) στον ίδιο τομέα, θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια σχολή. Αυτή θα αποφασίσει για την αναγνώριση του πτυχίου bachelor. Για να αξιολογηθούν οι γνώσεις ενδέχεται οι σχολές να ορίσουν κάποια συνέντευξη σχετικά με το αντικείμενο σπουδών.

Ενημέρωση για τη διαδικασία εισαγωγής παρέχουν τα γραφεία διεθνών σχέσεων ή τα γραφεία συμβούλευσης σπουδών των ανώτατων σχολών. Επίσης είναι δυνατή η αναγνώριση επιμέρους επιδόσεων σπουδών, χρόνοι σπουδών ή μεμονωμένα αποτελέσματα εξετάσεων και να έχουν θετική επίδραση για την κατάταξη σε έναν συγκεκριμένο κλάδο σπουδών.

Οι ακαδημαϊκοί τίτλοι χρησιμοποιούνται από τους πολίτες της Ε.Ε. με τη μορφή που τους απονεμήθηκαν και δεν απαιτείται σχετική έγκριση.