Η εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας

Οι Έλληνες υπήκοοι που επιθυμούν να ζήσουν στη Γερμανία, οφείλουν να μάθουν όσο πιο γρήγορα γίνεται τη γερμανική γλώσσα. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, να γνωρίζουν νέα πρόσωπα, να συνεννοούνται στην καθημερινότητά τους, να αναζητήσουν εργασία κ.λπ. Η γνώση της γλώσσας είναι το κλειδί της επιτυχίας. Για την αντιμετώπιση της απλής καθημερινότητας, απαιτείται το επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις γλώσσες. Το επίπεδο Β1 είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Εάν επιδιώκεται η επαγγελματική εξέλιξη (γιατροί, επιχειρηματίες κ.λπ.), απαιτούνται τα επίπεδα Β2 ή και C1 . Για την πρόσβαση στα γερμανικά πανεπιστήμια απαιτούνται ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών γνώσεις επιπέδου C2 (εξετάσεις TestDaf, C2 ή DSH). Κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια λαμβάνονται υπόψη και αποδεικτικά γλωσσομάθειας κατώτερου επιπέδου (κατά κανόνα C1 , κατ' εξαίρεση και B2). Προτείνεται η εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας πριν την εγκατάσταση στην ξένη χώρα. Τα επίπεδα Α1 και Α2 αποκτώνται σχετικά εύκολα και παρέχουν τις βασικές γνώσεις. Απαραίτητο είναι τα περιεχόμενα να προσανατολίζονται στην καθημερινή επικοινωνία και λιγότερο στη γραμματική και την αλάνθαστη χρήση της γλώσσας.

Μετά την άφιξη στη Γερμανία είναι σκόπιμη η συστηματική παρακολούθηση μαθημάτων σε κάποιο κέντρο εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας. Ως πολίτης ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Έλληνες δεν έχουν το νόμιμο δικαίωμα να συμμετέχουν στα επονομαζόμενα «Integrationskurse», δηλ. τα επιδοτούμενα τμήματα γερμανικών που προσφέρει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF). Παρ' όλα αυτά δεν αποκλείεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (π.χ. εάν υπάρχουν κενές θέσεις σε τμήματα). Συνεπώς, είναι σημαντικό ο/η ενδιαφερόμενος/η να απευθύνεται στο πλησιέστερο κέντρο εκμάθησης γερμανικής γλώσσας.

Τα τμήματα εκμάθησης γερμανικής γλώσσας της BAMF κοστίζουν 1 ,20 € ανά διδακτική ώρα και διαρκούν 645 ώρες (από επίπεδο Α1 έως Β1 ). Εντατικά, ωστόσο πιο ακριβά, είναι τα τμήματα του Ινστιτούτου Γκαίτε (Goethe-Institut). Ανάλογα με την πόλη κατοικίας, προσφέρονται διάφορες δυνατότητες εκμάθησης γερμανικών π.χ. σε Κέντρα Λαϊκής Επιμόρφωσης (VHS) αλλά και σε ιδιωτικά ινστιτούτα.

Περισσότερες πληροφορίες

Διαδίκτυο

www.jmd-portal.de – Bildungsberatung Garantiefonds Hochschule des Jugendmigrationsdienstes