Εργασία στη Γερμανία

Οι υπήκοοι των κρατών μελών της Ε.Ε. διαθέτουν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Απολαμβάνουν το απεριόριστο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων, την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης. Ως εκ τούτου, οι Έλληνες εργαζόμενοι δεν χρειάζονται άδεια εργασίας, εάν επιθυμούν να εργαστούν στη Γερμανία. Επιπλέον διαθέτουν δικαίωμα παραμονής στη Γερμανία για την περίοδο κατά την οποία αναζητούν εργασία.

Όπως κάθε Γερμανός πολίτης, οφείλουν να δηλώσουν τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους στη Γερμανία, υποδεικνύοντας ένα έγκυρο διαβατήριο ή την ταυτότητά τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες δήλωσης κατοικίας του δήμου. Αυτή η κατοικία είναι επίσης η φορολογική τους έδρα. Τόσο οι φορολογικές όσο και οι ασφαλιστικές εισφορές για κάθε άτομοτης οικογενείας θα αποδίδονται στο εξής βάσει αυτής της έδρας.

Με τη βεβαίωση δήλωσης κατοικίας από την αρμόδια υπηρεσία και το διαβατήριο ή την ταυτότητά τους μπορούν να δηλώσουν στον τοπικό οργανισμό απασχόλησης (Agentur für Arbeit) ότι αναζητούν εργασία. Αν υπάρχει κατάλληλη θέση εργασίας μπορούν να την αποδεχτούν αμέσως μετά την επιτυχή διαδικασία υποβολής βιογραφικού. Σε απασχόληση που υπόκειται στην υποχρεωτική ασφάλιση ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας, παρακρατώντας ένα ποσό από τις ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές. Στις συμβάσεις απασχόλησης τύπου «Minijob» (λαμβάνοντας μηνιαίως 450 ευρώ) δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές ή φόροι. Για συμβάσεις τύπου «Minijob» και για τη μερική απασχόληση μπορεί να δοθούν συμπληρωματικά επιδόματα σύμφωνα με το Δεύτερο Βιβλίο του Κοινωνικού Κώδικα (SGB II) ως βοήθημα από τον αρμόδιο οργανισμό απασχόλησης (Jobcenter), όταν οι αποδοχές δεν επαρκούν για τη διαβίωση καθώς πληρείται ολοκληρωτικά η ιδιότητα του εργαζομένου. Εάν είναι ήδη εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στην Ελλάδα και ενδεχομένως λαμβάνουν ήδη επίδομα ανεργίας, πρέπει να απευθυνθούν στον ΟΑΕΔ για την έκδοση μιας ευρωπαϊκής βεβαίωσης (έντυπο U2, πρώην έντυπο E303) ότι λαμβάνουν ήδη παροχές ανεργίας ενός ορισμένου ποσού και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με τη βεβαίωση αυτή μπορούν να λαμβάνουν για τρεις μήνες (υπό συγκεκριμένες συνθήκες και μέχρι έξι μήνες) το επίδομα από την Ελλάδα.

Για το διάστημα της αναζήτησης εργασίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους δικαιούχους κοινωνικών παροχών τα εξής: Η Γερμανία προβλέπει στο Δεύτερο Βιβλίο του Κοινωνικού Κώδικα (SGB II) τον αποκλεισμό των πολιτών της Ε.Ε. που αναζητούν εργασία από την χορήγηση του επιδόματος ανεργίας ΙΙ (Hartz-IV). Αν αυτό είναι επιτρεπτό σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αποτελεί για πολλούς λόγους ένα επίμαχο ζήτημα. Πολλά δικαστήρια κοινωνικών υποθέσεων δεν εφαρμόζουν τον αποκλεισμό αυτό και αποφασίζουν την χορήγηση του επιδόματος ανεργίας στους πολίτες της Ε.Ε. που αναζητούν εργασία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τον συντονισμό των κοινωνικών παροχών υφίσταται δικαίωμα παροχής κοινωνικού επιδόματος στη Γερμανία. (Άρθρο 4 και 70 του κανονισμού 883/2004)

Άλλα πάλι δικαστήρια θεωρούν την επιφύλαξη αυτή που προέβαλε η Γερμανία το 201 1 κατά της Ευρωπαϊκής Σύμβαση "περί κοινωνικής και ιατρικής αντιλήψεως" ως απαράδεκτη. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει το δικαίωμα σε κοινωνικά επιδόματα και για τους Έλληνες πολίτες στη Γερμανία. Εξαιτίας της παραπάνω επιφύλαξής δεν εφαρμόζεται συχνά η παραπάνω σύμβαση από τις υπηρεσίες.

Όταν υπάρχει ανάγκη υποστήριξης υπό την έννοια του Δεύτερου Βιβλίου του Κοινωνικού Κώδικα (SGB II) συνιστάται οπωσδήποτε η κατάθεση αίτησης για τη χορήγηση επιδόματος στον οργανισμό απασχόλησης (JobCenter) του τόπου κατοικίας κατά το διάστημα αναζήτησης εργασίας. Εφόσον προκύψει η ανάγκη θα πρέπει να καταθέσετε ένσταση ή να προβείτε στην άσκηση αγωγής. Σε επείγουσες περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν πόροι διαβίωσης προτείνεται η αίτηση κατεπείγουσας διαδικασίας. Αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις αποβαίνει θετικά. Η οριστική διευθέτηση αναμένεται κατά το έτος 201 4 καθώς εκκρεμούν υποθέσεις τόσο στο Ανώτατο Ομοσπονδιακό Κοινωνικό Δικαστήριο (Bundessozialgericht) όσο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση οι Έλληνες πολίτες δικαιούνται την κατάθεση αίτησης για κοινωνικό επίδομα στην κοινωνική υπηρεσία σύμφωνα με το Δωδέκατο Βιβλίο του Κοινωνικού Κώδικα (SGB XII), ιδίως όταν δεν υφίσταται επαρκής ασφάλιση υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες

Διαδίκτυο

www.arbeitsagentur.de (Ομοσπονδιακός οργανισμός απασχόλησης)

www.ec.europa.eu/eures (Ευρωπαϊκός ιστότοπος για την αναζήτηση εργασίας)

 www.zav.de/www.ba-auslandsvermittlung.de 

(Κεντρική υπηρεσία διαμεσολάβησης για την εργασία στο εξωτερικό του ομοσπονδιακού

οργανισμού απασχόλησης)

www.make-it-in-germany.com (Ιστότοπος καλωσορίσματος για τους αναζητούντες εργασίας)

www.thejobofmylife.de

(Διαμεσολάβηση στην εκπαίδευση και απασχόληση από την Ευρώπη στη Γερμανία)

www.europass.cedefop.europa.eu (Διαφάνεια επαγγελματικών προσόντων στην Ευρώπη)

www.eui-dwbo.de (Δίγλωσσες πληροφορίες για τα επιδόματα ανεργίας και τα κοινωνικά

επιδόματα)

www.diakonie.de (Πληροφορίες για τα κοινωνικά επιδόματα)