Διαμονή στην Γερμανία

Εύρεση Κατοικίας

Κατά κανόνα η εύρεση κατοικίας στη Γερμανία διεξάγεται μέσα από τις αγγελίες των εφημερίδων ή του διαδικτύου. Σημαντική είναι, επίσης, η ενημέρωση από γνωστούς ή κατευθείαν μέσω της εφημερίδας κατά την ημέρα έκδοσης των αγγελιών ακινήτων. Συνήθως τα φύλλα του Σαββατοκύριακου περιέχουν ανάλογες αγγελίες. Πολλές εφημερίδες δημοσιεύουν τις αγγελίες ακινήτων την ίδια μέρα και στο διαδίκτυο. Εκτός αυτού, υπάρχουν ειδικές σελίδες στο διαδίκτυο που ενημερώνουν αποκλειστικά για τα διαθέσιμα ακίνητα σε διάφορες περιοχές. Τέτοιες προσφορές, ωστόσο, μπορεί να συνοδεύονται από επιπλέον έξοδα.

Βοήθεια από την τοπική στεγαστική υπηρεσία

Η στεγαστική υπηρεσία της πόλης ή της κοινότητας μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Συχνά είναι εφικτή η εύρεση κατοικίας μέσω της υπηρεσίας αυτής. Σε κάθε περίπτωση, παρέχονται πληροφορίες και χρήσιμες διευθύνσεις, που μπορούν να βοηθήσουν περαιτέρω.

Μεσιτικά γραφεία

Στην προσπάθεια αναζήτησης κατοικίας τα μεσιτικά γραφεία μπορούν να φανούν επίσης χρήσιμα. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος τρόπος αναζήτησης κατοικίας διεξάγεται έναντι πληρωμής. Διευθύνσεις και τηλέφωνα μεσιτικών γραφείων υπάρχουν στους τοπικούς τηλεφωνικούς καταλόγους και τους Χρυσούς Οδηγούς.

Δήλωση κατοικίας

Από τη στιγμή που έχει βρεθεί κατοικία, απαιτείται και η δήλωση της διεύθυνσης αυτής στην αρμόδια υπηρεσία της πόλης διαμονής. Αν η δήλωση κατοικίας δεν πραγματοποιηθεί εγκαίρως, είναι πιθανή η επιβολή προστίμου. (Εκτός αυτού, μπορεί αυτή η καθυστέρηση να έχει αρνητικές συνέπειες στο καθεστώς της άδειας παραμονής.) Μερικές διοικητικές υπηρεσίες δίνουν διορία διάρκειας μιας εβδομάδας.

Κρατική υποστήριξη - Κοινωνικές κατοικίες

Στις περισσότερες πόλεις και κοινότητες υπάρχουν κατοικίες χαμηλού κόστους, οι επονομαζόμενες κοινωνικές κατοικίες (Sozialwohnungen). Αυτές είναι κατοικίες των οποίων τα έξοδα συγχρηματοδοτεί το κράτος. Για την ενοικίαση μιας τέτοιας κατοικίας απαιτείται το δελτίο δικαιώματος κατοικίας (Wohnberechtigungsschein - WBS). Δικαίωμα στο δελτίο αυτό έχουν όλοι, όσοι λαμβάνουν εισοδήματα κάτω ενός συγκεκριμένου ορίου. Σημαντικό είναι, ότι τα δελτία αυτά διαθέτουν ημερομηνία λήξης και, ως εκ τούτου, ο δικαιούχος οφείλει να φροντίσει εγκαίρως για την ανανέωσή του, καταθέτοντας αίτηση παράτασης.

Στεγαστικό επίδομα

Ο ενοικιαστής μπορεί να κάνει αίτηση για στεγαστικό επίδομα κατοικίας. Το δικαίωμα για στεγαστικό επίδομα κατοικίας εξαρτάται από τον αριθμό των μελών της οικογένειας, το ύψος του εισοδήματος και το ύψος του ενοικίου. (Πολλά ομοσπονδιακά κρατίδια διαθέτουν μία μηχανή υπολογισμού στεγαστικού επιδόματος στο διαδίκτυο, με τη βοήθεια της οποίας μπορεί ο ενδιαφερόμενος να εξακριβώσει πόσα χρήματα του αναλογούν ανάλογα με την περίπτωσή του.) Ακόμη και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων ή ολόκληρων κατοικιών μπορούν να διεκδικήσουν μία κρατική επιχορήγηση, το λεγόμενο ελαφρυντικό επίδομα (Lastenzuschuss). Περαιτέρω πληροφορίες όπως και τα απαραίτητα έντυπα διατίθενται από τις κατά τόπους στεγαστικές υπηρεσίες.

Ενοικίαση και νομοθεσία

Πληροφορίες σχετικά με το αν το ύψος του ενοικίου θεωρείται δικαιολογημένο, δηλαδή αν αντιστοιχεί στις τιμές της αγοράς, παρέχονται από έναν ειδικό κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός είναι δεσμευτικός και διατίθεται από τις τοπικές στεγαστικές υπηρεσίες κατοικίας (Wohnungsamt).

Το μισθωτήριο συμβόλαιο

Το μισθωτήριο συμβόλαιο ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες της μισθωτικής σχέσης και είναι δεσμευτικό τόσο για τον ενοικιαστή όσο και για τον εκμισθωτή, στο μέτρο που οι ρυθμίσεις είναι νόμιμες. Γι' αυτό και απαιτείται ο ακριβής έλεγχος πριν την υπογραφή του.

Πριν τη σύναψη ενός μισθωτηρίου συμβολαίου θα πρέπει να διευκρινίζονται όλες οι λεπτομέρειες και συγκεκριμένα:

• το ύψος του ενοικίου

• το ύψος των κοινοχρήστων (ιδίως το κόστος θέρμανσης)

• το ύψος της εγγύησης

• η ενδεχόμενη προμήθεια του μεσίτη

• η πιθανή αύξηση του ενοικίου ανά τακτά χρονικά διαστήματα

• η διάρκεια του μισθωτηρίου (περιορισμένης ή απεριόριστης διάρκειας)

• υποχρεώσεις ανακαίνισης

Όλες οι συμφωνίες καταγράφονται σε γραπτή μορφή στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Επίσης, απαιτείται συχνά η υπογραφή ενός «πρωτοκόλλου παράδοσης». Με την υπογραφή βεβαιώνεται η κατάσταση, στην οποία βρισκόταν η κατοικία κατά τη στιγμή της παραλαβής της. Το πρωτόκολλο παράδοσης πρέπει να διαβαστεί πολύ προσεκτικά. Για ελλείψεις που δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό, μπορεί αργότερα να επιβαρυνθεί ο ίδιος ο ενοικιαστής. Ο εκμισθωτής απαιτεί συνήθως την καταβολή εγγύησης για να πληρώσει τυχόν μελλοντικές επιδιορθώσεις ή ενοίκια που δεν θα καταβληθούν. Η εγγύηση μπορεί να αντιστοιχεί το ανώτατο σε τρεις φορές το ποσό του ενοικίου (ενοίκιο χωρίς κοινόχρηστα).

Κοινόχρηστα

Μαζί με τα έξοδα των χώρων ενοικίασης (βασικό ή «Kaltmiete» [ψυχρό ενοίκιο]) πληρώνονται και λειτουργικά έξοδα - αποκαλούνται συνήθως κοινόχρηστα (Nebenkosten) -, τα οποία εκκαθαρίζονται μια φορά ετησίως. Σε αυτά ανήκουν π.χ. τα έξοδα θέρμανσης και νερού καθώς επίσης και τα τέλη αποχέτευσης και αποκομιδής απορριμμάτων. Συνήθως, ένα συγκεκριμένο ποσό καταβάλλεται για τα κοινόχρηστα κάθε μήνα προκαταβολικά. Στο τέλος του έτους διεξάγεται η εκκαθάριση, όπου καταβάλλεται ένα χρεωστικό υπόλοιπο εκ μέρους του ενοικιαστή ή πιστώνεται ο λογαριασμός του από τον εκμισθωτή. Ο εκκαθαριστικός λογαριασμός που αναφέρει τα έξοδα θα πρέπει να ελέγχεται με μεγάλη προσοχή. Για ερωτήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα (π.χ. για επιδιορθώσεις) των ενοικιαστών, μπορούν τόσο η ομοσπονδία ενοικιαστών όσο και οι τοπικοί σύλλογοι ενοικιαστών να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες. Διαθέτουν γραφεία σε πολλές πόλεις και ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να απευθυνθεί εκεί. Ωστόσο παρέχουν εν μέρει τις υπηρεσίες τους επί πληρωμή.

Περισσότερες πληροφορίες για την εύρεση κατοικίας

Τοπικά

• Δημοτική, κοινοτική και περιφερειακή διοίκηση: Στεγαστική υπηρεσία (Wohnungsamt)

• Ημερήσιες εφημερίδες

• Εφημερίδες μικρών αγγελιών

• Μεσίτες (σε περίπτωση ανεύρεσης κατοικίας υποχρέωση καταβολής αμοιβής)

Διαδίκτυο

www.immowelt.de

www.immobilienscout24.de

Περισσότερες πληροφορίες για την ενοικίαση

Τοπικά

• Δημοτική, κοινοτική και περιφερειακή διοίκηση: Στεγαστική υπηρεσία (Wohnungsamt)

• Σύλλογοι ενοικιαστών (τα μέλη καταβάλλουν συνδρομή)

• Διοίκηση σπιτιών/κατοικιών

• Εκμισθωτές

• Κεντρική διεύθυνση καταναλωτών

Διαδίκτυο

 www.bmvbs.de 

 www.bmj.de/Ratgeber