Κοινωνική ασφάλιση και ασφάλιση υγείας

Sozialversicherung

Η κοινωνική ασφάλιση στη Γερμανία είναι ένα νομικά κατοχυρωμένο ασφαλιστικό σύστημα, που αφορά στην κοινωνική ασφάλεια των πολιτών. Προσφέρει οικονομική προστασία κατά της ανεργίας και της ασθένειας καθώς και στην περίπτωση ανάγκης την απαραίτητη περίθαλψη. Η πληρωμή των συντάξεων καλύπτεται επίσης από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Η κοινωνική ασφάλιση είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την επαγγελματική απασχόληση των εργαζομένων. Οι εισφορές πληρώνονται κατά κανόνα από τον εργαζόμενο και τον εργοδότη σε ποσοστό 50% έκαστος και η καταβολή τους παρακρατείται αυτόματα από το μισθό ή το εισόδημα. Εξαίρεση αποτελεί η επίσης νομικά κατοχυρωμένη ασφάλιση ατυχήματος, της οποίας η πληρωμή εισφορών αναλαμβάνεται αποκλειστικά από τον εργοδότη.

Ασφάλιση Υγείας

Υπάρχει η δημόσια καθώς και η ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Η δημόσια ασφάλιση υγείας προσφέρει στους ασφαλισμένους και στις οικογένειές τους ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ασθενείας. Αναλαμβάνει επίσης τα έξοδα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όπως για παράδειγμα την οδοντιατρική περίθαλψη, τις ιατρικές εξετάσεις για την πρόληψη καρκίνου καθώς και όλα τα μέτρα για την περίοδο αποκατάστασης της υγείας. Παρέχει την απαραίτητη ιατρική βοήθεια και πληρώνει τον εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του, εάν λόγω της ανικανότητάς του για εργασία εκλείψει ο μισθός ή το εισόδημά του. Ανάλογα με την περίθαλψη που επιθυμεί, ο ασφαλισμένος συμβάλλει στα έξοδα με πρόσθετη καταβολή. Εάν το εισόδημα που δημιουργεί υποχρέωση ασφάλισης ξεπερνά τα προκαθορισμένα όρια των επιτρεπόμενων συνεισφορών, η υποχρέωση ασφάλισης καταργείται και είναι δυνατή η επιλογή της ασφάλισης (μέσω μιας ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας).

Κατά κανόνα η υποχρεωτική ασφάλιση αφορά τους εξής:

• απασχολούμενους

• δικαιούχους παροχών για μη απασχολούμενους (επίδομα ανεργίας, σύνταξη, επίδομα

ασθενείας, ταμείο ανεργίας για μακροχρόνια ανέργους κ.λπ.)

• σπουδαστές/φοιτητές

• συνταξιούχους και αιτούντες σύνταξης

• συγκεκριμένα μέλη της οικογένειας των υποχρεωτικά ασφαλισμένων

 

Ασφάλιση περίθαλψης

Στη δημόσια ασφάλιση υγείας περιλαμβάνεται αυτόματα και η κοινωνική ασφάλιση σε περίπτωση ανάγκης περίθαλψης π.χ. κατ' οίκον από συγγενικό πρόσωπο. Όσον αφορά την ιδιωτική ασφάλιση υγείας, η οποία περιλαμβάνει δικαιώματα παροχών νοσοκομειακής περίθαλψης, θα πρέπει προηγουμένως να έχει συμφωνηθεί και η ιδιωτική ασφάλιση σε περίπτωση αναπηρίας. Η ασφάλιση περίθαλψης μειώνει τους οικονομικούς κινδύνους για το συγκεκριμένο άτομο. Υποστηρίζει πρόσθετα τα άτομα, που παρέχουν φροντίδα συμβουλεύοντας και αναλαμβάνοντας τα έξοδα που προκύπτουν από την περίθαλψη και τη φροντίδα τους. Παροχές βοήθειας για τη φροντίδα στο σπίτι ή σε ίδρυμα π.χ. σε οίκο ευγηρίας μπορούν να επιτευχθούν μόνο μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης.

Ασφάλιση ανεργίας

Σε περίπτωση ανεργίας, μετά από εργασιακή σχέση με υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, υπάρχει η δυνατότητα της καταβολής παροχών από το ταμείο ανεργίας μετά από σχετική αίτηση. Ο σχετικός οργανισμός απασχόλησης (Agentur für Arbeit) εξετάζει σε ποιο βαθμό πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Συνταξιοδοτική ασφάλιση

Η συνταξιοδοτική ασφάλιση δίνει οικονομική ασφάλεια στην τρίτη ηλικία ή σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία. Το δικαίωμα στη σύνταξη προϋποθέτει, ότι ο ασφαλισμένος έχει φτάσει σε ένα συγκεκριμένο όριο ηλικίας και μπορεί να αποδείξει τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για τη σύνταξή του. Εφόσον πληρούνται και τα δύο αυτά κριτήρια, τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει τη σχετική αίτηση συνταξιοδότησης. Επιπλέον υπάρχουν και άλλες δυνατότητες συνταξιοδοτικής ασφάλισης. Εκτός της δημόσιας συνταξιοδοτικής ασφάλισης είναι αναγκαία συχνά και η ιδιωτική συνταξιοδοτική μέριμνα. Σχετικά με την ιδιωτική συνταξιοδοτική μέριμνα υπάρχουν διάφορες προσφορές, που προωθούνται με την υποστήριξη του κράτους, όπως π.χ. η «Riester-Rente».

Περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλιση περίθαλψης

Τοπικά

Ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές υπηρεσίες και κεντρική υπηρεσία καταναλωτών

Διαδίκτυο

www.bmg.bund.de

www.verbraucherzentrale.de

www.ratgeber.vzbv.de

Περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλιση ανεργίας

Τοπικά

Οργανισμός απασχόλησης Agentur für Arbeit, Jobcenter

Διαδίκτυο

www.arbeitsagentur.de

Περισσότερες πληροφορίες για την συνταξιοδοτική ασφάλιση

Τοπικά

Φορείς ασφάλισης, δημοτική, κοινοτική και περιφερειακή διοίκηση: Υπηρεσία ασφάλισης,

κεντρική υπηρεσία καταναλωτών

Διαδίκτυο

www.bmas.bund.de

www.verbraucherzentrale.de

www.ratgeber.vzbv.de

Πηγές

www.bamf.de

www.bmi.bund.de