Παιδιά - Σχολείο - Επαγγελματική εκπαίδευση

Παιδιά

Οι μόνιμοι κάτοικοι της Γερμανίας δικαιούνται το επίδομα τέκνων (Kindergeld) για τα παιδιά τους, από τη γέννηση αυτών μέχρι την ηλικία των 1 8 ετών. Το ύψος του κυμαίνεται από 1 84 ως 21 5 € μηνιαίως. Και για παιδιά άνω των 1 8 ετών καταβάλλεται το επίδομα αυτό. Συγκεκριμένα, τα παιδιά που λαμβάνουν επαγγελματική εκπαίδευση, σπουδάζουν ή βρίσκονται σε εθελοντική θητεία δικαιούνται επίδομα τέκνων μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους. Δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων είναι οι γονείς ή οι κηδεμόνες, όπως ενδεχομένως ο παππούς ή η γιαγιά ή οι θετοί γονείς. Η αίτηση υποβάλλεται στο εκάστοτε ταμείο οικογενειακών υποθέσεων (Familienkasse) του ομοσπονδιακού οργανισμού απασχόλησης (Bundesagentur für Arbeit) του τόπου κατοικίας.

Σχολείο

Η υποχρεωτική εκπαίδευση στη Γερμανία αρχίζει στην ηλικία των έξι ετών και διαρκεί δέκα χρόνια. Οι γονείς που έρχονται από το εξωτερικό πρέπει να απευθυνθούν στη διεύθυνση εκπαίδευσης (Schulamt) του τόπου κατοικίας τους. Όσοι έχουν παιδιά ηλικίας 3-6 ετών μπορούν να τα δηλώσουν στα δημόσια νηπιαγωγεία για την προσχολική τους εκπαίδευση και την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας. Όλο και περισσότερα νηπιαγωγεία προσφέρουν θέσεις για παιδιά κάτω των τριών ετών. Τα γερμανικά σχολειά προσφέρουν παράλληλα εντατική ενίσχυση στη γερμανική γλωσσά και σε άλλα μαθήματα έως ότου το παιδί ενταχθεί ολοκληρωτικά στο κανονικό μάθημα. Επίσης, σε μεγάλες πόλεις υπάρχουν σχολεία που προσφέρουν τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως μητρική γλώσσα. Σε ορισμένες πόλεις υπάρχουν και τα αμιγή ελληνικά σχολεία, αλλά και τα δίγλωσσα σχολεία, στα οποία τα μαθήματα διεξάγονται στα ελληνικά και στα γερμανικά.

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Γερμανίας παρουσιάζει δύο ιδιαιτερότητες:

Σχολική εκπαίδευση: Οι μαθητές χωρίζονται μετά το δημοτικό σχολείο (4η τάξη) ανάλογα με την επίδοσή τους σε τρεις τύπους σχολείων: κύριο σχολείο (Hauptschule), πρακτικό ή θετικό σχολείο (Realschule) και γυμνάσιο (Gymnasium). Το ενιαίο σχολείο (Gesamtschule) είναι ένας τύπος σχολείου, όπου διδάσκονται οι μαθητές όλων των τύπων σχολείου, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κύριο σχολείο, θετικό σχολείο και γυμνάσιο). Το γερμανικό σχολικό σύστημα είναι «διαπερατό». Αυτό σημαίνει ότι η μετάβαση σε ανώτερο σχολικό τύπο είναι πάντα δυνατή, ωστόσο προϋποθέτει καλή βαθμολογία. Ως πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Sekundarbereich I) θεωρούνται οι τάξεις 1 -9 και ως δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Sekundarbereich II) οι τάξεις 1 0-1 2 ή 1 3. Το κύριο σχολείο καλύπτει τις τάξεις 5-1 0. Το απολυτήριο της 1 0ης τάξης του σχολείου Hauptschule και Realschule μαζί με την ανάλογη βαθμολογία αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη απόκτηση απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το γυμνάσιο και το ενιαίο σχολείο καλύπτουν τις τάξεις 5-1 2 ή 1 3. Με το απολυτήριο Fachabitur ή Abitur του γυμνασίου ή του ενιαίου σχολείου οι μαθητές αποκτούν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ - ΤΕΙ ).

Δυαδική επαγγελματική εκπαίδευση: Το σύστημα της δυαδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (Duales Ausbildungssystem) έχει μεγάλη βαρύτητα στη Γερμανία. Η δυαδική επαγγελματική εκπαίδευση περιλαμβάνει την εκπαίδευση σε μια επιχείρηση και την παράλληλη φοίτηση σε επαγγελματική σχολή. Στη Γερμανία υπάρχουν γύρω στα 350 αναγνωρισμένα επαγγέλματα στα οποία μπορεί κανείς να εκπαιδευθεί. Οι νέοι εκπαιδεύονται στην επιχείρηση (3 έως 4 μέρες την εβδομάδα) και συγχρόνως φοιτούν στην επαγγελματική σχολή (1 έως 2 μέρες την εβδομάδα). Η εκπαίδευση διαρκεί, ανάλογα με το επάγγελμα, 2 έως 3,5 έτη. Οι νέοι αποκτούν κυρίως πρακτική εμπειρία εντός της επιχείρησης και την απαραίτητη θεωρητική κατάρτιση στη σχολή ειδίκευσης για κάθε επάγγελμα. Η δυαδική εκπαίδευση είναι ο σημαντικότερος πυλώνας της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Γερμανία και θεωρείται σε παγκόσμιο επίπεδο το καταλληλότερο μοντέλο για την ενσωμάτωση των νέων στην αγορά εργασίας. Για απόφοιτους λυκείου που επιθυμούν επαγγελματική εκπαίδευση σε συνδυασμό με πανεπιστημιακές σπουδές, υπάρχουν οι δυαδικές σπουδές. Χαρακτηριστικό των δυαδικών σπουδών είναι ο συνδυασμός θεωρίας και πρακτικής. Πολλές επιχειρήσεις προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα. Παράλληλα με την εκπαίδευση στην επιχείρηση οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές σπουδάζουν σε σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ. Τα αρμοδία γραφεία ευρέσεως εργασίας (Agentur für Αrbeit) βοηθούν στην επιλογή και στην εύρεση επαγγελματικής εκπαίδευσης. Για νέους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν επαγγελματική εκπαίδευση, ισχύει η υποχρεωτική εκπαίδευση μέχρι να ολοκληρώσουν το 1 8ο έτος της ηλικίας τους.

Περισσότερες πληροφορίες

Διαδίκτυο