Παραμονή στη Γερμανία

Ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων κατά τους τρεις πρώτους μήνες. Κάθε υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ουσιαστικά ως πολίτης της Ε.Ε. το δικαίωμα να μετακινείται ελεύθερα εντός της Ε.Ε., να ταξιδεύει σε άλλα κράτη μέλη και να απολαμβάνει μέχρι και τρεις μήνες το άνευ όρων δικαίωμα διαμονής που έχει κάθε πολίτης της Ε.Ε., ανεξάρτητα από τον σκοπό της παραμονής του σε άλλο κράτος μέλος. Για την είσοδό του απαιτείται μόνο ένα έγκυρο διαβατήριο ή ένα δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Οι πολίτες της Ε.Ε. δεν χρειάζονται άδεια παραμονής και έχουν απεριόριστη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης έχουν όλοι οι πολίτες της Ε.Ε. και τα μέλη των οικογενειών τους.

Δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων μετά από τρεις μήνες

Εκτός από τους τρεις πρώτους μήνες το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης συνδέεται με συγκεκριμένους σκοπούς παραμονής πριν από την απόκτηση του δικαιώματος μόνιμης παραμονής.

Οι ομάδες των ατόμων που διαθέτουν δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης είναι οι ακόλουθες:

• εργαζόμενοι

• ελεύθεροι επαγγελματίες

• πάροχοι υπηρεσιών

• αποδέκτες υπηρεσιών

• άτομα με δικαίωμα παραμονής

• συνταξιούχοι

• φοιτητές και                  

• άλλοι μη μισθωτοί εργαζόμενοι όπως και τα μέλη των οικογενειών τους

Για τους μη μισθωτούς εργαζόμενους πολίτες της Ε.Ε. ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις. Τα άτομα αυτά έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας μόνο όταν διαθέτουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη υγείας και επαρκείς οικονομικούς πόρους για τους ίδιους και τα μέλη των οικογενειών καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους (άρθρο 4, εδ. 1 Ελεύθερη κυκλοφορία/ΕΕ). Οι οικονομικοί πόροι θα πρέπει να επαρκούν, ώστε να μην είναι αναγκαία η παροχή ενός κοινωνικού επιδόματος. Πόρους αποτελούν όλα τα νόμιμα αποδεκτά εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία σε χρήμα ή χρηματική αξία ή άλλα ιδία κεφάλαια, ιδίως η πληρωμή διατροφής από μέλη της οικογένειας ή τρίτους καθώς και συντάξεις.

Ως επαρκής ασφάλιση θεωρούνται οι παροχές ενός κρατικού ασφαλιστικού φορέα υγείας.

Η υπηρεσία αλλοδαπών/εγγραφής δημοτών μπορεί να απαιτήσει την απόδειξη των προϋποθέσεων αυτών για το δικαίωμα παραμονής στη χώρα.

Βεβαίωση ελεύθερης διακίνησης εργαζομένων

Από την 1 η Ιανουαρίου 201 3 δεν απαιτείται η απόδειξη του δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης εργαζομένων μέσω της αντίστοιχης βεβαίωσης. Η επονομαζόμενη «Βεβαίωση ελεύθερης διακίνησης εργαζομένων» καταργήθηκε.

Περισσότερες πληροφορίες

Διαδίκτυο

www.europa.eu