Στόχοι

  • Προώθηση της ανταλλαγής ιδεών,πληροφοριών και απόψεων γύρω από επίκαιρες ανάγκες.
  • Συσσώρευση των δυνατοτήτων των συμμετέχοντων φορέων.
  • Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών για την αντιμετώπιση αναγκών.
  •  Αποτελεσματική συνεργασία για την απόδοση επίκαιρης αυτοβοήθειας.
  •  Εξεύρεση πόρων προς αντιμετώπιση δύσκολων αναγκών.